Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size

Školski odbor

Nadležnosti školskog odbora

 1. Školski odbor, pored poslova utvrđenih zakonom, obavlja i sljedeće poslove:
  1. utvrđuje potrebu za prijemom zaposlenika u radni odnos;
  2. utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred;
  3. odlučuje o pravima nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na dalji obrazovno-odgojni rad kao drugostepeni organ;
  4. odlučuje o prigovoru roditelja odnosno staratelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika, i drugim pitanjima vezano za status učenika;
  5. odlučuje o žalbama roditelja odnosno staratelja učenika na izrečenu pedagošku mjeru;
  6. odlučuje, na prijedlog nastavničkog vijeća ili direktora, o prigovoru nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na ocjenu o radu;
  7. imenuje i razrješava direktora škole;
  8. donosi pravila škole;
  9. usmjerava i kontroliše rad direktora te predlaže Ministarstvu ocjenu o radu direktora škole kao javne ustanove;
  10. razmatra polugodišnje izvještaje o izvršenju odobrenog budžeta škole po vrstama troškova i izvorima sredstava;
  11. donosi odluke o nabavci stalnih sredstava u skladu sa odobrenim budžetom i usvaja izvještaj o provedenim nabavkama;
  12. razmatra i usvaja izvještaj popisnih komisija o popisu sredstava i izvora sredstava škole i na prijedloge popisnih komisija donosi odluke o otpisu;
  13. razmatra i donosi odluke o visini sredstava na ime upisnine i odštete;
  14. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i pravilnik o plaćama zaposlenika uz saglasnost Ministarstva za škole čiji je osnivač Skupština Kantona, te druge opće akte;
  15. odlučuje u drugom stepenu o prigovorima zaposlenika na odluke direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim slučajevima;
  16. rješava pitanja odnosa sa osnivačem;
  17. odgovara osnivaču za rezultate rada škole;
  18. podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o svom radu i radu škole;
  19. vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i pravilima škole;
  20. izvršava odluke i zaključke Ministarstva.
 2. Školski odbor škole čiji je osnivač Skupština Kantona, izvještaj o svom i radu škole podnosi Ministarstvu.


Članovi Školskog odbora:

Jasmin Tufekčić, dipl.ecc. - predsjednik školskog odbora

Damir Dubravić, dipl.pravnik - član školskog odbora

Anesa Mujčić, dipl.ecc. - član školskog odbora

Sabina Topić, prof. demokratije - član školskog odbora

Mediha Terzić, prof. matematike - član školskog odbora

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.

Anketa

Šta bi studirali nakon završetka gimnazije?