Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja aktivno učestvuje u:
- promoviranju interesa srednje škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
- predstavljanju stajališta roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
- podržavanju aktivnog sudjelovanja roditelja i zajednice u radu škole;
- predlaganju članova školskog odbora iz reda roditelja učenika;
- obavještavanju školskog odbora i druge zainteresirane strane o stajalištima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu
školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
- izjašnjavanju o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
- pripravljanju i realiziranju odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školi;
- razvijanju komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.
Sastav vijeća roditelja u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu roditelja - staratelja učenika.

Bliži propis o proceduri osnivanja i načinu rada vijeća roditelja donosi nadležno ministarstvo.

Roditelji učenika imaju pravo, a srednja škola obvezu pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja.

Članovi vijeća roditelja za školsku 2014/2015 godinu:
  1. Begić Jasmina
  2. Mujkić Anesa
  3. Burgić Ekrem
  4. Selimović Nermina
  5. Džambić Dina
  6. Ibrišević Murisa
  7. Bajrić Maida